Veelgestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan de werkzaamheden van de Poetsbus?

Ja, de kosten voor de werkzaamheden worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar. De kosten gaan niet van het eigen risico af.

Wie bepaalt de tarieven van de Poetsbus?

De tarieven voor de gehele tandheelkunde sector worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hanteren deze vastgestelde tarieven. 

Hoe garandeert de Poetsbus de vertrouwelijkheid van de gegevens die gevraagd wordt op het toestemmingsformulier?

Ons privacyreglement is opgesteld met inachtneming van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Persoonlijke gegevens van een kind, die door de Poetsbus of de wettelijke vertegenwoordiger van een kind worden verstrekt, mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van taken binnen de Poetsbus.

Jeugdtandverzorging Poetsbus staat ervoor in dat deze gegevens, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en bewaard in overeenstemming met bovenstaande wetgeving. 

Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon, in de AVG ook wel betrokkene genoemd. Hierbij moet voor zorgaanbieders in eerste instantie worden gedacht aan NAW-gegevens, e-mailadres, maar ook medische gegevens zoals medicatiegebruik en medische geschiedenis. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die gevoelige gegevens over iemand prijsgeven, bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid.

Het patiëntendossier wat door mondhygiënisten wordt aangelegd, bevat zowel persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens. Op het moment dat een wettelijk vertegenwoordiger een kind inschrijft in de Poetsbus worden beide persoonsgegevens gevraagd. Op het moment van uitschrijving, kunnen de gegevens van de patiënt uit het systeem worden verwijderd. Het patiëntendossier moet echter op grond van de wet nog 15 jaar worden bewaard.  

Is een BSN nummer een bijzonder persoonsgegeven?

Het BSN nummer is op grond van de AVG niet als bijzonder persoonsgegeven benoemd. In Nederland beschouwen we het echter wel zo, omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is. Bijzondere persoonsgegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van een persoon worden gebruikt, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.

Ten aanzien van het BSN nummer is er zo’n uitzondering. Een zorgverlener dient op grond van de Wet ‘gebruik Burgerservicenummer in de zorg’ een persoon te kunnen identificeren. In de correspondentie tussen zorgverleners en een zorgverzekeraar moet kunnen worden vastgesteld om welke patiënt het gaat, hiervoor mag het BSN nummer worden gebruikt. 

Mag de Poetsbus het BSN nummer opslaan indien ik mijn kind opgeef voor het project?

Ja, dat mag. Zorgverleners zijn op grond van de Wet ‘gebruik Burgerservicenummer in de zorg’ verplicht het BSN te gebruiken, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners en met zorgverzekeraars. Dat betekent dat onder andere uw huisarts, tandarts, apotheek en ziekenhuis uw BSN vastleggen in hun administratie. 

Mag de Poetsbus deelname aan het project weigeren als er geen BSN nummer wordt verstrekt?

Ja, zorgverleners zijn op grond van de wet verplicht het BSN nummer te gebruiken. Als een patiënt het BSN nummer niet wil verstrekken kan de mondhygiënist niet voldoen aan de Wet ‘gebruik Burgerservicenummer in de zorg’ (Wbsn-z). De mondhygiënist is dan gerechtigd om aan te geven dat geen behandelovereenkomst kan worden gesloten. 

Wat is de directe relevantie van de medische vragen in relatie met de werkzaamheden van de Poetsbus en de mondgezondheid?

Heeft uw kind een aandoening of gezondheidsproblemen?

Dit is een algemene vraag om eventuele doorgemaakte aandoeningen of ziektes te achterhalen. Sommige ziektes (waarvan het kind genezen is) kunnen sporen in de mond achterlaten. Orale verschijnselen, bijvoorbeeld:

  • Engelse ziekte -> afwijkingen aan de tanden qua vorm en kleur
    Antibioticagebruik (tetracyclines) -> afwijkingen aan de tanden qua vorm en kleur


Is het kind onder behandeling van een arts of specialist?

Met deze vraag kunnen wij vaststellen of er al een diagnose is vastgesteld indien het kind gezondheidsproblemen heeft. Indien het kind midden in een behandeling zit is het vaak wijselijk de tandheelkundige behandeling uit te stellen.

Gebruikt het kind medicijnen?

Bijwerkingen geneesmiddelen op het gebit, zie onderstaand PDF voor complete lijst.

Lijst bijwerkingen medicijnen in relatie tot de mondgezondheid.

 Klik op onderstaand PDF voor een complete lijst van medicatie en bijwerkingen op de mondgezondheid:

Klik hier om PDF te openen